En raison du conflit en Ukraine, nous sommes quotidiennement confrontés à des augmentations de prix et nos prix sur ce site ne sont plus valables Vous pouvez demander un devis sans engagement à notre adresse email sylvie@doms-pro.com ou serge@doms-pro.com Nous vous remercions de votre coopération et tenons à vous remercier pour votre soutien en ces temps très difficiles.
Gezien het conflict in Oekraïne worden wij dagelijks geconfronteerd met prijsstijgingen en zijn onze prijzen op deze site niet meer geldig U kunt vrijblijvend offerte aanvragen op ons email adres sylvie@doms-pro.com of serge@doms-pro.com Wij danken jullie voor onze samenwerking en willen u bedanken voor jullie steun in deze zeer uitdagende tijden.

Wettelijke voorschriften

Deze site is ontworpen, wordt beheerd door en is de exclusieve eigendom van :
DOMS BVBA
36, Vinkenlaan
B – 1860 MEISE
(hierna « Doms BVBA » genoemd)

Tél. : + 32.(0)2.269.43.77
Fax : + 32.(0)2.269.59.35
E-mail : doms.bvba@telenet.be
Contactpersoon : Serge Doms


Ingeschreven in het handelsregister RPR/RPM Brussel  en BTW: BE0434.358.575
Algemene verkoopsvoorwaarden
Indien u met Doms BVBA contact wil opnemen in verband met het gebruik van deze site, dan klikt u hier.

 • Intellectuele eigendom en handelsmerken

  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de visuele elementen, de afbeeldingen, de inhoud, de merken, de logo’s, de handelsmerken, de servicevermeldingen en alle andere gegevens, weergegeven op de site van Doms BVBA, beschermd zijn door auteursrechtelijke en intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk eigendom zijn van Doms BVBA.

  De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, verzending en elke gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de site en zijn inhoud, is verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Doms BVBA.Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

 • Algemeen

  Door gebruik te maken van deze site, verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Deze bepalingen zijn van toepassing voor deze site en alle andere door Doms BVBA geproduceerde sites. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Deze bepalingen vervangen niet de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en hebben geenszins tot doel enige aansprakelijkheid van Doms BVBA met de geldende rechtsregels uit te sluiten.
 • Linken naar de Doms BVBA site

  Indien u een link wenst te creëren naar deze site, dient u dit altijd naar de openingspagina van de doms-pro.com site te doen.
 • Juistheid van de gegevens

  Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. Doms BVBA wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten.

  Doms BVBA behoudt zich tevens het recht voor ten allen tijde zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties, de prijzen en de beschikbaarheid aan te passen. De weergegeven informaties zijn nooit bindend en kunnen nooit als verkoopsaanbod worden gezien.

  Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.

 • Beschikbaarheid van de site

  De gebruiker erkent dat Doms BVBA het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de site te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

 • Gevolgschade

  Doms BVBA en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Doms BVBA.

  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Doms BVBA elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze site, waaronder de gegevens voor de personalisering van deze site.
 • Hyperlinks

  Het is mogelijk dat deze site of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere site die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en Doms BVBA biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere site tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke link betekent geenszins dat Doms BVBA zich akkoord verklaart met de inhoud en Doms BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander site zou kunnen worden gemaakt
 • Persoonsgegevens

  De door u verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van Doms BVBA, Vinkenlaan 36, 1860 Meise om gevolg te geven aan uw aanvraag en u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten.
  Uiteraard hebt u het recht ten allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen. Mochten deze gegevens (de schrijfwijze van uw naam, bijvoorbeeld) niet correct zijn, bent u verhuisd of van plan om te verhuizen, of wenst u in de toekomst geen informatie meer te krijgen over onze activiteiten, aarzel dan niet ons te schrijven of een E-mail te sturen door hier te klikken. We zullen onmiddellijk de nodige wijzigingen maken en u erover inlichten. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft aan de contractuele partners en het dealernetwerk van Doms BVBA ter beschikking worden gesteld.
 • Wetgeving

  De Belgische wetgeving is van toepassing op deze site en op onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Copyright © 2013-2016 - Doms    Wettelijke voorschriften   -   Website by Global Concept Consulting